รุ่งเรือง สายพวรรณ์ ผอ.สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมจัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จโครงการ Energy Points 3

รุ่งเรือง สายพวรรณ์ ผอ.สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมจัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จโครงการ Energy Points 3

22 มีนาคม 2566, คุณรุ่งเรือง สายพวรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานจัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จโครงการ Energy Points 3 พร้อมต้อนรับ The Best Energy Man 2023 และสถานประกอบการอนุรักษ์พลังงานดีเด่นจากทั่วประเทศ ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภืเษก โดยมีคุณณรงค์ บัณฑิตกมล รองประธานคณะทำงานโครงการฯ (บน) ให้เกียรติมาร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ประกอบการจาก 18 กลุ่มจังหวัดและกรุงเทพฯเข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คน ทำเอาห้องบอลรูม 1 คับแคบไปถนัดใจ

(บน)รุ่งเรือง สายพวรรณ์

ผอ.รุ่งเรือง สายพวรรณ์ ได้ขึ้นกล่าวบนเวทีว่า “กระผมในนามของ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนอุตสาหกรรมขนาด SME หรือ โครงการ Energy Points ซึ่ง กระทรวงพลังงาน โดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สนับสนุนให้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะที่ 3 โดยสถาบันพลังงานฯ ได้ดำเนินการสำเร็จจนบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ วันนี้จึงได้จัดงานสัมมนาขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ และเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจาก ภาคอุตสาหกรรมยังถือเป็นภาคส่วนที่มีการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งจากการสำรวจสภาพปัญหา และความต้องการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงาน พบว่าผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานอยู่หลายประการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่มีสภาพความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานน้อยกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ เช่น ขาดความรู้, ขาดเงินทุน, ขาดการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ, รวมถึงยังไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องและจริงจังมากนัก โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

ด้วยเหตุดังกล่าว กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จึงสนับสนุนให้ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME เพื่อเป็นการจูงใจให้โรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เริ่มดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบแบบง่ายๆ ด้วยกลไกการสะสมคะแนน Energy Points โดยจะได้รับคะแนน Energy Point ก็ต่อเมื่อดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ที่โครงการกำหนด คือ 1.การประกาศนโยบายด้านพลังงาน (Policy) 2.การแต่งตั้งผู้ประสานงานดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Man) 3. วางแผนการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นภายในองค์กร (Planning) 4.ทบทวนแผนการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ (Review Plan)

เพื่อพร้อมนำไปปฏิบัติ โดยเมื่อได้รับ Energy Point แล้วสามารถนำมาแลกรับสิทธิประโยชน์ด้านพลังงาน ต่างๆ ได้แก่การอบรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานในระบบต่างๆ (Training) การศึกษาดูโรงงานตัวอย่างในแต่ละกลุ่มจังหวัด (Site Visit) การให้คำแนะนำแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน (One Day Audit) รับเงินทุนสนับสนุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน (Subsidy) (ร้อยละ 30 ของเงินลงทุน สูงสุด 3 แสนบาท/ต่อนิติบุคคล)

ทั้งนี้ สถาบันพลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมฯ ได้ดำเนินงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 18 จังหวัด แบ่งตามกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม เพื่อช่วยกันดำเนินโครงการฯ และอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และสะสม Energy Points ทั้งหมด 584 แห่ง ส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานรวม 6.3721 ktoe ต่อปี หรือคิดเป็นต้นทุนพลังงานที่ประหยัดได้ 102 ล้านบาทต่อปี

จากผลสำเร็จดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการจัดงานสัมมนาในวันนี้ โดยจัดให้มีพิธีมอบรางวัล The Best Energy Man

และโรงงานดีเด่น (Model Factory) 20 แห่ง ที่ประสบความสำเร็จภายใต้โครงการฯ รวมถึงเผยแพร่ความรู้การอนุรักษ์พลังงานด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จจากการดำเนินการปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงาน จาก 4 ภูมิภาค

ในนามของคณะผู้จัดงาน กระผมมขอขอบคุณ ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนโครงการ และจัดงานในครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้ SME มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดีขึ้น และลดต้นทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจาก รองประธานคณะทำงานโครงการฯ คุณณรงค์ บัณฑิตกมล มาร่วมเป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน”

(บน) คุณณรงค์ บัณฑิตกมล

ผอ. รุ่งเรือง เล่าถึงที่มาและผลสำเร็จของโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME หรือ Energy Points Phase 3 ว่าโครงการฯได้เริ่มเปิดตัวอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 โดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อให้ SMEs ได้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงาน ที่จะสามารถประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน โครงการสะสมแต้มพลังงาน Energy Points 3 ได้พัฒนาระบบจูงใจเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน และสร้างความรู้ ความเข้าใจผ่านระบบ e-Learning รวมทั้งสนับสนุนเงินลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อการประหยัดพลังงานทันที 30 % แต่ไม่เกิน 300,000 บาทต่อนิติบุคคล ด้วยแนวทางการสะสมคะแนน Energy Points 4 ขั้นตอนอย่างง่าย เพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้านพลังงาน ดำเนินการร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ 18 กลุ่มจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ช่วงแรกของการดำเนินโครงการ คณะทำงานได้เดินทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Energy Points 3 ใน 27 จังหวัดทั่วประเทศ ตลอดโครงการมีผู้เชี่ยวชาญประจำพื้นที่ทั่วประเทศเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการให้ได้รับทราบแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน และสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อภาคอุตสาหกรรม จนสามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลากว่า 18 เดือนที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการกว่า 584 แห่ง จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สามารถประหยัดพลังงานได้รวมกว่า 6.3721 ktoe ต่อปี หรือเทียบเป็นมูลค่ากว่า 102 ล้านบาทต่อปี ซึ่งสร้างผลประหยัดให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการได้อย่างน่าพึงพอใจ

โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME (Energy Points 3) เป็นโครงการสนับสนุนให้ SMEs เริ่มประหยัดพลังงานด้วย 4 ขั้นตอนง่ายๆ ด้วยการสะสมคะแนน เรียกว่า Energy Points เพื่อนำมาแลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้านพลังงาน โดยได้รับทันทีคะแนนที่ 1 (Policy Point) หลังจากผู้บริหารประกาศนโยบายด้านพลังงาน รับคะแนนที่ 2 (Energy Man Point) จากการแต่งตั้งผู้ประสานงานดำเนินการด้านพลังงานในองค์กร รับคะแนนที่ 3 (Planning Point) จากการจัดทำแผนการอนุรักษ์พลังงานประจำปี และรับคะแนนที่ 4 (Review Point) หากมีการทบทวนแผนการอนุรักษ์พลังงานเพื่อพร้อมนำมาปฏิบัติงานจริง ซึ่งในทุกๆ ขั้นตอนจะมีตัวอย่างแนวทางให้ SME สามารถนำไปศึกษาและปรับใช้กับตนเองตามความเหมาะสมได้

ทั้งนี้ในขั้นตอนแต่งตั้งผู้ประสานงานด้านพลังงาน ทางสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมประกวด The Best Energy Man 2023 เพื่อคัดเลือกตัวแทนจาก 18 กลุ่มจังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานคร ผ่านภาพถ่ายและ VDO Clip แนะนำมาตรการประหยัดพลังงานในสถานประกอบการ และนำเสนอแนวคิดการอนุรักษ์พลังงานที่เกิดจาก Energy Man ตัดสินจากเทคนิคการสื่อสารที่น่าสนใจ และความนิยมผ่านแฟนเพจ Energy Points และคัดเลือกสถานประกอบการอนุรักษ์พลังงานดีเด่นประจำกลุ่มจังหวัด จนกระทั่งได้ค้นพบตัวแทนจากทั่วประเทศ เข้ารับรางวัลศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตลำตะคอง จ.นครราชสีมา และเข้ารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 ในงานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME

(บน) ภายในงานมีการจัดบูธนวัตกรรมประหยัดพลังงานจากผู้ประกอบการโดยตรง

(บน) ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล

ในตอนบ่ายของงานมีการบรรยายหัวข้อ “เรียนรู้แนวทางประหยัดพลังงานได้ง่ายๆ ด้วย e-learningโดย ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตบท้ายงานด้วยการเสวนา เรื่อง “ประหยัดพลังงานด้วยแนวทางสะสม 4 แลก 4 Energy Points” โดยผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการ Energy Points 3 จากภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ

ผู้ประกอบการท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการฯ ในเฟสต่อไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02-345-1252