ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดเสวนา “เศรษฐกิจไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลก”

 

ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จัดเสวนา “เศรษฐกิจไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลก”

ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดเสวนาหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลก” ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลวิรุฬห์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

ประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการเสวนา รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้การต้อนรับ

โดยมีคณะทำงานหลักสูตรปริญญาตรีควบโท สาขาวิศวกรรมการเงิน เข้ารับฟังความคิดเห็นจาก 2 ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และคุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ CLSA และกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำความคิดเห็นมาพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของตลาดการเงิน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14 ห้องประชุม 1 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

 47 total views,  1 views today