“สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ชูนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคตะวันออก (จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด) เร่งเชื่อมโยงการค้าการลงทุนประเทศเพื่อนบ้าน”

“สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ชูนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคตะวันออก (จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด) เร่งเชื่อมโยงการค้าการลงทุนประเทศเพื่อนบ้าน”

ด้วยความได้เปรียบด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และความพร้อมด้านการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางทะเลสุดชายแดนทั่วทุกภูมิภาค จึงทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนที่มีศักยภาพอันโดดเด่น สามารถเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจ เข้ามาร่วมลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทยภาคตะวันออกได้แก่ จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดตราด

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตอนใต้ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ผ่านด่านพรมแดนคลองลึกที่เป็นด่านชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาที่มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงที่สุด และเป็นช่องทางสำคัญของไทยในการขนส่งสินค้าไปยังพนมเปญ และเวียดนามตอนใต้ รวมทั้งยังสามารถเชื่อมโยงฐานการผลิตร่วมกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษปอยเปต โอเนียง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนจากประเทศไทย

  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ตั้งอยู่ที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด สามารถเชื่อมต่อกับจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา ผ่านด่านชายแดนบ้านหาดเล็ก ซึ่งเป็นด่านการค้าสำคัญตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลตอนใต้ และเป็นประตูเชื่อมต่อด้านการท่องเที่ยว (Tourism Gateway) ทางฝั่งตะวันออกของไทย โดยสามารถเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษและนิคมอุตสาหกรรมเกาะกงของกัมพูชา รวมทั้งเชื่อมโยงท่าเรือสำคัญของภูมิภาค ทั้งทวายของเมียนมา แหลมฉบังของไทย และไคเมบของเวียดนาม ภายใต้โครงการพัฒนาเป็นเส้นทางสายเศรษฐกิจของภูมิภาค (Economic Route) ในอนาคต

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ตั้งอยู่ไม่ไกลจากท่าเรือแหลมฉบัง สามารถเป็นจุดเชื่อมต่อของการนำเข้าส่งออกสินค้าผ่านด่านพรหมแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และการขนส่งสินค้าทางเรือ ผ่านท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ ซึ่งปัจจุบันมีแผนการพัฒนาให้เป็นท่าเรือขนาดใหญ่สำหรับรองรับเรือขนาด 500 ตันกรอส โดยจากการศึกษาของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระบุว่า จังหวัดตราดเหมาะสมสำหรับการจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์

          นอกจากศักยภาพด้านพื้นที่และการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพแล้ว เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทยภาคตะวันออก จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด ยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งทางด้านสิทธิประโยชน์และมาตรการส่งเสริมการลงทุน และการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Services:OSS) เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลด้านการค้าการลงทุน รวมทั้งประสานการดำเนินงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยอำนวยความสะดวกด้านพิธีการและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆแก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้เร่งพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอย่างต่อเนื่องอาทิ ด่านศุลกากรและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่อรองรับการลงทุนอีกด้วย

โอกาสมาแล้ว มาร่วมลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย (Thailand Special Economic Zone) กันนะคะ

 119 total views,  2 views today