ฮาวทูโก…โกอย่างไร? ในยุค Disruption ในปี 2020

ฮาวทูโก…โกอย่างไร? ในยุค Disruption ในปี 2020

เจ้าของธุรกิจอยากรู้อะไร?
ในยุคนี้ต้องปรับตัวอย่างไร?
ปรับกลยุทธ์ธุรกิจอย่างไร?
ต้องการปรับธุรกิจให้ทันกับสถานการณ์อย่างไร?

เพราะทุกการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว…

3 Keywords สำคัญ
ฮาวทูโก…โกอย่างไร? ในยุค Disruption
SME ต้องปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ให้ทันความรวดเร็วในยุคดิจิทัล ต้องอ่าน 3 สิ่งนี้…

  1. Data การขับเคลื่อนธุรกิจด้วย Data คือ การตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยการใช้ “ข้อมูล” ซึ่งต้องเป็นข้อมูลที่มี “ระบบ” ก่อให้เกิดการตัดสินใจได้อย่าง “ทันที” และ “อัตโนมัติ” เหตุผลที่ต้องผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล ก็เพราะการตัดสินใจด้วย “ประสบการณ์” มันอาจจะไม่ตอบโจทย์ได้ทัน เพราะกว่าจะรวบรวมข้อมูลกว่าจะวิเคราะห์ กว่าจะอนุมัติ คู่แข่ง หรือพฤติกรรมของลูกค้าก็เปลี่ยนแปลงไปเสียแล้ว ดังนั้น Data ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เป็นเรื่องยาก เพราะการจะทำให้สำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องปรับตัว และเปลี่ยนวิธีการทำงานจากเดิมที่เน้นการใช้ประสบการณ์ หรือตัดสินใจจากหน้างาน เป็น การใช้ “ข้อมูล” เพื่อตัดสินใจ และควรเป็นการใช้ข้อมูลที่มี “ระบบ” เพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างรวดเร็วและเป็นอัตโนมัติ
  2. Business Model อาวุธอันแยบยลของคนทำธุรกิจ เพราะมันคือเครื่องมือที่ใช้ในการอธิบายภาพรวมธุรกิจ ไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นผู้เล่นรายใหญ่หรือรายเล็ก หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ค้าหรือผู้ให้บริการที่พูดได้เต็มปากว่านี่คือธุรกิจที่ทำรายได้ให้ฉัน เครื่องมือในการทำธุรกิจที่ทำให้เรามองธุรกิจของตนเองได้อย่างปรุโปร่ง และทำให้ทีมรับรู้รูปแบบและปัญหาของธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะนำไปสู่ความรวดเร็วในการแก้ปัญหาและระดมความคิด เพราะเรามองเห็นจุดเด่นจุดด้อยของตัวเองได้ผ่านโมเดลนี้
  3. Customize เริ่มจากการสร้างการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละกลุ่ม แต่ละบุคคล ต่อมาคือการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าแต่ละกลุ่มตามประโยชน์ที่ลูกค้าต้องการจากสินค้าและบริการ และสิ่งสำคัญคือต้องมีการปรับเปลี่ยนสินค้าหรือบริการตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละกลุ่ม แต่ละบุคคล

ข้อดี คือ ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจมากขึ้น ยังทำให้ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับแบรนด์ได้มากขึ้น

ข้อเสีย คือ อาจจะทำให้ต้นทุนการประกอบการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเพิ่มขึ้นมากเกินความพอใจที่จะจ่ายของลูกค้า หรือลูกค้าบางรายก็ไม่สามารถบอกความต้องการของตนเองได้ชัดเจน

ดังนั้นองค์กรต้องรู้จักปรับใช้และเลือกให้เหมาะกับองค์กรและสถานการณ์ภายในองค์กร รวมทั้งลดภาระด้านต้นทุนค่าใช้จ่าย และเพิ่มผลกำไรในอนาคตจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง การผลิตด้วยวิธี Customization จะมีต้นทุนการผลิตที่สูง เนื่องจากเป็นการผลิตจำนวนน้อยเพียงแค่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่ถ้าผลิตจำนวนมากแล้วต้นทุนจะต่ำ ซึ่งไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้อย่างเต็มที่

 67 total views,  2 views today