เรื่องของสัญญาเช่าและขั้นตอนการเปิดร้าน สิ่งจำเป็นที่ต้องรู้

 

เรื่องของสัญญาเช่าและขั้นตอนการเปิดร้าน สิ่งจำเป็นที่ต้องรู้

     พอเขียนเรื่องเกี่ยวกับการตลาดในแง่มุมต่างๆ ภายในศูนย์การค้าหรือในห้าง มาหลายฉบับ ก็มีคำถามว่าพอมีลู่ทางแนวทางการหาทำเลหาร้าน เปิดขายสินค้าหรือบริการแล้ว จะทำสัญญากับเจ้าของพื้นที่ หรือทางศูนย์การค้า ในฐานะ ผู้ให้เช่า ทางเจ้าของสินค้าหรือในฐานะ ผู้เช่า ควรจะรู้อะไรบ้างที่จะช่วยสร้างความเข้าใจและความมั่นใจในการเช่าพื้นที่

     ก่อนที่จะถึงเรื่องสัญญา ขออธิบายรายละเอียดที่ระบุในสัญญาก่อนดังนี้

  1. ผู้ให้เช่าและผู้เช่า มีทั้งที่เป็นบุคคลและบริษัทฯ แล้วแต่กรณี
  2. ระยะเวลาสัญญา ระยะสั้น – รายวัน, รายเดือน ระยะยาว – รายปี1 ปี – 3 ปี สัญญาเช่าพื้นที่ที่เป็นรายวัน ส่วนใหญ่จะเป็นการเช่าพื้นที่โปรโมชั่น พื้นที่ที่จัดเป็นกิจกรรม งานแฟร์ งานขายสินค้าจัดประมาณ3 – 15 วัน ส่วนงานเช่าพื้นที่ร้านค้าขั้นต่ำ 1 เดือนหรือ 3 – 6 เดือน และ กรณีระยะยาวจะเป็นระยะเวลา 1 – 3 ปี และสามารถตกลงในการต่อสัญญาได้อีกคราวละปีหรือ 3 ปี แล้วแต่ตกลง
  3. พื้นที่เช่า ร้านค้าจะคำนวณพื้นที่เช่า กว้าง x ยาว มีหน่วยเป็นเมตร พื้นที่เช่ารวมคิดเป็นตารางเมตร
  4. ค่าเช่า จะคิดเป็นการเช่าเหมาทั้งห้องต่อเดือน หรือต่อตารางเมตรต่อเดือน เช่น ราคาค่าเช่าเหมาต่อร้านค้าเดือนละ 10,000 บาท หรือ กรณีค่าเช่าตารางเมตรละ 500 บาทต่อตารางเมตร พื้นที่เช่าร้านค้าขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 5 เมตรคิดเป็น 6 x 5 = 30 ตารางเมตร ราคาค่าเช่าเดือนละ 30 x 500 = 15,000 บาท
  5. ค่าบริการ กรณีพื้นที่เช่า ศูนย์การค้าบางแห่งจะคำนวณแบบค่าเช่ารวมค่าบริการ แต่ส่วนใหญ่จะมีการคิดค่าบริการที่ประกอบด้วยค่าไอเย็น และค่าบริการส่วนกลางแยกออกมาเป็น ต่อตารางเมตรแยกจากค่าเช่า เช่น

     – ค่าบริการตารางเมตรละ 200 บาท ต่อเดือน จากพื้นที่ร้านค้า

     – 30 ตารางเมตร จะคิดเป็น ค่าบริการ เดือนละ 200 x 30 = 6,000 บาท

     – พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 420 บาท ดังนั้น ราคาค่าเช่า รวมค่าบริการ

     – เดือนละ 15,000 + 6,000 + 420 = 21,420 บาท

  1. ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ตามที่แต่ละศูนย์การค้ากำหนดโดยเรียกเก็บพร้อมค่าเช่า เป็นหน่วยต่อบาทต่อเดือน ตามการใช้จริง
  2. เงินประกันสัญญา จะมีการวางเงินประกันสัญญา 2-6 เดือน ตามระยะเวลาการเช่าและนโยบายของแต่ละศูนย์การค้า

 

ขั้นตอนก่อนจะทำสัญญาเช่า 

ผู้ให้เช่าบางที่จะขอให้จัดทำ ใบจองพื้นที่หรือใบแสดงเจตจำนง ในการเช่าพื้นที่ เพื่อบอกว่าจะจองพื้นที่ร้านค้านี้แน่นอนโดยมีรายละเอียดทั้งของผู้เช่าและผู้ให้เช่า พื้นที่เช่า เงื่อนไขการเช่า ราคาค่าเช่า และ เงินประกันสัญญา พร้อมวางเงินมัดจำ เพื่อสร้างความมั่นใจทั้งสองฝ่ายว่าพื้นที่เช่านี้จะได้รับสิทธิในการเปิดดำเนินธุรกิจในการขายสินค้าหรือบริการในศูนย์การค้าแห่งนี้แน่นอนก่อนดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าและสัญญาบริการ

หลังจากทำสัญญาลงนามกันเรียบร้อย ถึงเวลาในการรับมอบพื้นที่เช่าเพื่อออกแบบ ตกแต่ง ส่งภาพ Perspectives งานโครงสร้าง งานระบบไฟฟ้า งานระบบประปา งานปรับอากาศ งานเฟอร์นิเจอร์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่จะเปิดดำเนินการ ทั้งนี้ เมื่อทางร้านค้าในฐานะผู้เช่าจะต้องนำเสนอให้ทางศูนย์การค้าต้องพิจารณาและหากอนุมัติ ทางร้านค้าจะต้องจัดหาผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการตกแต่งตามรายละเอียดที่นำเสนอและได้รับอนุมัติ

ในช่วงที่ตกแต่งร้านค้า ศูนย์การค้าส่วนใหญ่จะยกเว้นค่าเช่าและค่าบริการ เรียกว่า ปลอดค่าเช่า ตามขนาดพื้นที่เช่าและนโยบาย โดยทั่วไป จะอยู่ที่ 30 – 90 วัน ซึ่งต้องมีเจ้าหน้าที่ทางศูนย์การค้าเป็นผู้ดูแล ควบคุมให้เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุมัติ พร้อมเตรียมการ Promote จัดทำสื่อการตลาดให้แก่ร้านค้า เพื่อทำงานร่วมกันประสานกับทางศูนย์การค้าช่วยให้ประสพความสำเร็จกัน รวยๆ กันตั้งแต่เปิดร้านวันแรก

 2,738 total views,  1 views today