โรงเรียนบ้านรักภาษา หลักสูตรจีน+อังกฤษ แบบครบวงจรคุณภาพเน้นเด็กเรียนสนุกได้ความรู้บูรณาการ

 โรงเรียนบ้านรักภาษา หลักสูตรจีน+อังกฤษ แบบครบวงจรคุณภาพ เน้นเด็กเรียนสนุก ได้ความรู้ บูรณาการ คว้า 3 รางวัล การันตีมาตรฐานแฟรนไชส์
            การเรียนภาษา เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดความรักและความสุขในการเรียน สร้างความเข้าใจ สามารถนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สโลแกนของแฟรนไชส์ “บ้านรักภาษา” ที่ยึดเป็นแนวทางการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิผล ภายใต้การบริหารงานของ ดร.มุขรินทร์ หวง (ครูเก๋) ประธานกรรมการบริหาร ในฐานะผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนสอนภาษา บ้านรักภาษา และ Mr.Jack Huang (ครูซุ่น) อีกทั้งยังชูจุดเด่นประสบการณ์กว่า 14 ปีที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนอย่าง “บ้านรักภาษา” เกิดขึ้นมาภายใต้แนวคิดการเรียนสมัยใหม่ เรียนสนุก ได้ความรู้ บูรณาการ จึงเรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนสอนภาษาแบบครบวงจรคุณภาพ
            “บ้านรักภาษา” แฟรนไชส์ภาษาครบวงจรคุณภาพมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีทั้งหมด 15 สาขา และกำลังจะเปิดสาขาเร็วๆ นี้ ย่านนวมินทร์ และจ.มุกดาหาร จนกระทั่งได้รับการจดทะเบียนเข้าสู่สมาคมแฟรนไชส์ และขึ้นเป็นดาวเด่นแฟรนไชส์เมื่อปี 2557 มอบโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ รวมถึงได้รับรางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์และ Best Franchise จากสมาคมแฟรนไชส์และ License และล่าสุด…เข้ารับรางวัล “The Best Product Of The Year 2016” โดยสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย (สส.ศท.)

ยุคบุกเบิก : “บ้านรักภาษา” สร้างแนวคิดหลักสูตรอังกฤษ + จีน การเรียนสมัยใหม่แบบบูรณาการ

            บ้านรักภาษา เสมือนเป็นบ้านหลังที่สามของเด็กๆ ที่อยากจะเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาในรูปแบบใหม่ ซึ่ง ดร.มุขรินทร์ กล่าวถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษว่า “หลังจากเราบุกเบิกเปิดบ้านรักภาษาขึ้น เปิดสอนได้ไม่นานมีนักเรียนมากขึ้นเรื่อยๆ จากนั้นชื่อเสียงของบ้านรักภาษาก็เป็นที่ยอมรับในวงการสถานศึกษา เราจะมีเทคนิคที่สามารถดึงดูดทำให้เด็กมาเรียนกันเป็นจำนวนมากขึ้น เพราะเราเน้นไปที่การเรียนในรูปแบบสมัยใหม่ ไม่เน้นการท่องจำ จะเน้นการประยุกต์และให้นักเรียนสามารถสื่อสาร สามารถนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน เสริมให้นักเรียนศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน นำภาษาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์
            นอกจากนี้ บ้านรักภาษา ยังใช้หลักการและทฤษฎีการสอนภาษาแบบ TPR (Total Physical Response) โดยใช้ท่าทางของผู้เรียนฟังคำสั่งแล้วทำตาม เป็นการประสานงานระหว่างการเคลื่อนไหวของร่างกายและการตอบรับผู้เรียนอาจจะไม่ต้องพูด เป็นวิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเรียนในช่วงแรกได้ดี ดึงดูดความสนใจ ทั้งยังส่งผลให้เด็กนักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ที่ยาวนาน
            ดังนั้น ครูจึงต้องเป็นต้นแบบในการพูดและการสาธิต นักเรียนจะเคลื่อนไหวประกอบกับการโต้ตอบ ทั้งนี้จะเป็นการสร้างความสมดุลในการเรียนภาษา นักเรียนได้ใช้ทักษะของการบริหารสมองทั้ง 2 ส่วนไปพร้อมๆ กันนอกจากนั้นการใช้ TPR-S (Story Telling) เป็นการเรียนรู้โดยท่าทางประกอบกับการใช้สื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่องราว มีความคิดรวบยอดที่ดีในการสื่อให้ผู้อื่นเข้าใจถึงเหตุการณ์ต่างๆ ว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน ทำอย่างไร เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดในการเรียนภาษาได้อย่างดี”
            ส่วนระบบการเรียนการสอนภาษานั้น เราใช้ระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อต่างๆ โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อาทิ บัตรคำ สื่อวีดิทัศน์ ฯลฯ ช่วยให้นักเรียนสามารถจำคำศัพท์ภาษาจีนได้ การเล่านิทานเกี่ยวกับตัวอักษรจีนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถจดจำคำศัพท์ภาษาจีนได้ การเล่านิทานโดยการใช้ท่าทางประกอบตามคำศัพท์หรือรูปประโยคต่างๆ เพื่อให้เด็กสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้” ดร.มุขรินทร์ อธิบายถึงเทคนิคและหลักสูตร 2 ภาษา

ยุคต่อยอด : “บ้านรักภาษา” ขยายแฟรนไชส์การศึกษาตอบโจทย์ความสำคัญของเด็กไทยและมุ่งสู่ตลาด AEC

            การขยายธุรกิจบ้านรักภาษาออกมาในรูปแบบแฟรนไชส์ เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองหลายกลุ่มเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนภาษาที่สอง ที่สาม ในยุคนี้ความสามารถของเด็กควรจะมีมากกว่า 2 ภาษา ซึ่งบ้านรักภาษามีแนวทางการบริหารแฟรนไชส์อย่างมีระบบแบบแผน ถึงแม้ว่าแฟรนไชส์ซีจะไม่มีประสบการณ์ด้านการสอนก็สามารถลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์บ้านรักภาษาได้ ด้วยเงินลงทุน 350,000 บาท สิทธิประโยชน์ของแฟรนไชส์ซีจะได้รับทั้งหมด 21 รายการ โดยแฟรนไชส์ซีที่สนใจลงทุนธุรกิจนั้นเพียงแค่มีใจรักด้านการศึกษา ไม่ต้องมีความรู้สูงแต่ต้องรักและเมตตาผู้เรียน มีความอดทนมีความมุ่งมั่น เพราะธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษานั้นสิ่งที่จะได้รับกลับไม่ใช่เพียงตัวเงินอย่างเดียว แต่ได้อนาคตของผู้เรียนด้วย”
            การลงทุนด้านธุรกิจการศึกษาเสมือนการปลูกต้นไม้ใหญ่ การเก็บเกี่ยวดอกผลเป็นผลตอบแทนที่มาจากการรอคอยการเจริญเติบโตที่เราได้รดน้ำพรวนดิน มันเป็นผลตอบแทนทั้งตัวเงินและอนาคตที่สวยงามของเด็กๆ การทำแฟรนไชส์นั้น แฟรนไชส์ซอร์เป็นเครื่องมือ เป็นตัวอย่าง และเป็นต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ เสมือนเป็น Key success ให้เราเดินธุรกิจให้สำเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้นสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่การบริหารสาขาของเรา อยู่ที่การดูแลนักเรียนด้วย แฟรนไชส์ซอว์คือพ่อแม่ที่คอยปกป้องดูแลและให้แนวทาง ทำให้ธุรกิจของเราราบรื่นและสำเร็จเร็วขึ้นค่ะ” ดร.มุขรินทร์ กล่าวอย่างหนักแน่น

10 Quote by 10 CEO
บ้านรักภาษา’ สิ่งที่แฟรนไชส์ซีจะได้รับจากธุรกิจนี้ ไม่ใช่เพียงแค่ตัวเงินอย่างเดียว แต่ได้อนาคตของผู้เรียนด้วย
-ดร.มุขรินทร์ หวง-

ข้อมูลธุรกิจ
ชื่อธุรกิจ  :  บ้านรักภาษา โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ-จีน
ประเภทกิจการ  :  แฟรนไชส์โรงเรียนสอนภาษาครบวงจรคุณภาพ
ที่อยู่ : 81/232 คริสตัล ทาวน์โฮม คลับเฮ้าส์ ชั้น 2 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทร :  083-009-4999, 02-985-2887
ไลน์ : @banrakpasa
FB  :  facebook.com/banrakpasa
webwww.banrakpasa.com

 108 total views,  1 views today