4 ผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ

4 ผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนการศึกษา มจร. จัดงาน ” ASEAN Cultural DAY” เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โซน D ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 79 หมู่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในงานมีการจัดนิทรรศการพุทธศิลปะกรรมอาเซียน ชม-ชิม-ช้อป อาหารอาเซียน ทั้งนี้ยังการมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา สังคม และประชาคมอาเซียนด้วย ดังนี้


1. นางสาวณัฐชนันท์พร มีสุวรรณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการ) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
2. นาย ธรรมรัตน์ ธุระทอง (ช้อนทอง) จาก สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นดารในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี
3. นางสาว จิตสุนันท์ สีหาพงษ์ จากสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นดารในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี และ
4. นางสาว ธันยาอัณณ์ ตัณฑเสถียร พิธีกรและผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์
ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 69 total views,  1 views today